Novinky k čerpaniu dotácií od 5.4.

Dátum vydania: 06.04.2022

Novinky k čerpaniu dotácií od 5.4.

Zverejnením podmienok pre obnovu rodinných domov sme sa dočkali dôležitých informácií, na ktoré sme dlho čakali a tiež niekoľkých zmien.

Pozor!

Zverejnené podmienky sa môžu ešte zmeniť. Ide o predbežné informácie o podmienkach na obnovu rodinných domov. Presne špecifikované a záväzné budú až podmienky v rámci vyhlásenej výzvy. Prvá výzva bude vyhlásená v 3. kvartáli roku 2022.

 

Stručný prehľad doteraz známych informácií:

 • Na obnovu rodinných domov je vyčlenených pol miliardy eur z Európskej únie.
 • Tieto peniaze budú rozdelené pre viac ako 30 tisíc majiteľov domov.
 • Rekonštrukciu je možné začať už teraz a o vyplatenie požiadať po vypísaní prvej výzvy.
 • O dotácie bude možné žiadať až na jeseň 2022.
 • Výzvu vypíše Slovenská agentúra životného prostredia v treťom kvartáli roka 2022 a o dotácie bude možné požiadať do roku 2026. 
 • Samotná výška dotácií by mala dosahovať 60 - 95 %* celkových vynaložených nákladov, t.j. do 19 000 eur. *v závislosti od skupiny, do ktorej žiadateľ patrí.
 • Zvyšné náklady si záujemca o rekonštrukciu dofinancuje sám, prípadne cez komerčný úver s nízkym úrokom.
 • Jednou zo základných podmienok bude zlepšenie energetickej efektívnosti rodinného domu aspoň o 30 % (porovnanie energetického certifikátu pred a po obnove).
 • Dotácie budú zamerané na rodinné domy skolaudované pred rokom 2013. Žiadatelia ich musia užívať primárne na bývanie.
 • Žiadateľ musí byť 100 %-ný vlastník – ak ním nie je, potrebuje súhlas ostatných vlastníkov.
 • O dotáciu môžu požiadať obyvatelia všetkých regiónov Slovenska.
 • Obnovy rodinných domov budú zamerané na výmenu zdroja tepla (plynový kotol, tepelné čerpadlo fotovoltické panely, solárne kolektory), na zateplenie fasády, na zateplenie a rekonštrukciu strechy, zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia, zateplenie stropu nevykurovaného suterénu, na výmenu okien a dverí, na zelenú strechu, tieniacu techniku, na nádrž na dažďovú vodu aj na odstránenie azbestu a na dokumentáciu k projektu.

Kedy a kde môžem podať žiadosť o dotácie?

V druhej polovici roka 2022, pravdepodobne na jeseň, vypíše Slovenská agentúra životného prostredia prvú výzvu. Až vtedy bude možné predkladať žiadosti o dotácie. Predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov bude možné prioritne online cez pripravovaný internetový portál Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Bude tu aj možnosť podať žiadosť osobne v regionálnych kanceláriách. Tieto kancelárie zriadi SAŽP celkovo 10. A v priebehu roka budú zriadené v mestách Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Prešov a Košice.

Môžem dotáciu žiadať na akýkoľvek rodinný dom?

Do podmienok na čerpanie dotácií spadajú rodinné domy staršie ako 15 rokov, teda kolaudácia domu musela byť dokončená v roku 2012. Zároveň musí ísť o rodinný dom, ktorý pozostáva z maximálne 3 bytových jednotiek. Musí byť užívaný primárne na bývanie.

Čo ak začnem s rekonštrukciu skôr?

Ak majiteľ rodinného domu začne s rekonštrukciu ešte pred vypísaním prvej výzvy, bude mu umožnená aj spätná refundácia nákladov. Hraničný dátum je 1. február 2020. Podmienkou je, že dátum objednania prác, tovarov a služieb pri obnove rodinného domu, nemôže byť skorší ako 1. február 2020. Žiadateľ preukazuje túto skutočnosť zmluvou, objednávkou alebo faktúrou (ak obsahuje informáciu o dátume objednávky).

Ukončenie do 12 mesiacov

Podmienka je tiež ukončenie realizácie (kolaudácie) do 12 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti pri RD podliehajúcich stavebnému konaniu.

Pri realizácie obnovy, ktorá nepodlieha stavebnému konaniu je podmienka ukončenia realizácie do 8 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti.

Hlavná podmienka na získanie dotácie

Preplatené budú len tie projekty, ktoré splnia požiadavku na minimálne 30 % úspory energie. Túto hodnotu je nutné zdokladovať energetickým certifikátom pred aj po obnove rodinného domu. Preto je potrebné zvážiť, aké úkony bude majiteľ domu vykonávať. Jedno opatrenie nemusí byť postačujúce a v mnohých prípadoch tak bude nutné rekonštrukciu rozšíriť.

Kto môže o dotáciu žiadať?

Oprávneným žiadateľom bude fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu na základe listu vlastníctva. Ak žiadateľ nie je jediný vlastník, bude potrebovať súhlas všetkých vlastníkov. 

Rodinný dom musí byť skolaudovaný ako rodinný dom a využívaný výlučne, resp. v prevažnej miere na bývanie. Na hospodárske účely (teda podnikanie) nesmie byť užívaných viac ako 20 % z celkovej plochy RD. Pod hospodárskymi účelmi sa rozumie využitie rodinného domu na poskytovanie tovarov a služieb. Typickým príkladom môže byť vykonávanie slobodného povolania v rodinnom dome alebo prenájom časti rodinného domu tretím osobám. 

 

Dve hlavné skupiny prijímateľov

Prvou skupinou sú sociálne znevýhodnené rodiny

Viacdetné rodiny, matky a otcovia samoživitelia, ktorí žijú v domácnosti so štyrmi a viac deťmi a domácnosti, v ktorých žije zdravotne postihnutá osoba, môžu získať až 95 % sumy, najviac vo výške 18-tisíc eur.

V druhej skupine sú „ostatní“ žiadatelia.

Ak žiadateľ preukáže úsporu energií 30-60 % oproti stavu pred obnovou, môže získať dotáciu maximálne 14 000 eur.

Ak žiadateľ dosiahne úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou, môže získať dotáciu maximálne 19 000 eur.

 

 

Dokumenty potrebné k žiadosti o dotáciu

Ak sa rekonštrukcia začne alebo skončí až po podaní žiadosti o dotáciu:

 • list vlastníctva,
 • doklad potvrdzujúci trvalé bydlisko na uvedenej adrese (napríklad občiansky preukaz),
 • energetický certifikát, ktorý musí spracovať certifikovaný projektant spolu so zoznamom navrhovaných opatrení na dosiahnutie minimálne 30-percentnej úspory energií.
 • technický list s údajmi o dome
 • ohlásenie drobnej stavby alebo stavebné povolenie.
 • fotodokumentáciu východiskového stavu
 • doklad s potvrdením veku domu, napríklad kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie z obecného či mestského úradu.
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom, ktorý vydá stavebná firma. 70 percent vyhovujúceho stavebného a demolačného odpadu sa musí zrecyklovať.

Ak bola obnova rodinného domu ukončená pred podaním žiadosti o dotáciu, okrem vyššie uvedeného treba doložiť ešte:

 • kolaudačné rozhodnutie,
 • fotodokumentáciu po realizácii,
 • faktúry za zrealizované práce,
 • energetický certifikát po realizácii.

Zdroj: https://www.obnovdomov.sk/