Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica 974 01, IČO: 316 24 189, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 2587/S je vlastníkom a prevádzkovateľom internetovej stránky www.dotaciesk.sk (ďalej len „spoločnosť“).

Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva Vaše osobné údaje, je spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica 974 01, , IČO: 316 24 189, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 2587/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní Vašich osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ pri svojej činnosti spracúva osobné údaje potencionálnych klientov-záujemcov o poradenstvo alter. tiež dotknutá osoba, prípadne tretích osôb, k osobným údajom, ku ktorým sa dostáva pri realizácii poradenstva a zasielania informácií k dotáciám na rekonštrukciu rodinných domov. Za týmto účelom sa spoločnosť rozhodla zverejniť nasledujúce informácie o tom, ako spracovanie osobných údajov prebieha.

Spoločnosť sa voči svojim klientom resp. potencionálnym klientom-záujemcom o poradenstvo, ktorých osobné údaje spracúva, stáva v kontexte všeobecného nariadenia o ochrane údajov prevádzkovateľom. Kontakty na spoločnosť nájdete v záložke https://www.enbra.sk/kontakty

Prevádzkovateľ získal osobné údaje od dotknutých osôb na základe vyplneného formulára zverejneného na internetovej stránke www.dotaciesk.sk

Účel a právny základ spracovania osobných údajov:

Spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o. spracúva osobné údaje za účelom komunikácie s dotknutou osobou - realizácie poradenstva a zasielania informácií k dotáciám na rekonštrukciu rodinných domov na základe dopytu záujemcu.

Dotknutá osoba súhlasí sa takýmto spracúvaním osobných údajov vyplnením a odoslaním formulára.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa na základe dopytu dotknutej osoby ohľadom poradenstva a zaslanie informácie k dotáciám prostredníctvom vyplneného formulára. Osobné údaje podľa predchádzajúcej vety budú uchovávané po dobu trvania platnosti dopytu, najviac jeden rok, od poslednej komunikácie s klientom resp. následného trvania zmluvného vzťahu po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo po dobu do vznesenia námietky dotknutej osoby, pokiaľ je spracúvanie realizované na právnom základe oprávneného záujmu a pokiaľ neprevažuje oprávnené záujmy Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj za účelom marketingu, informovania o produktoch a službách spoločnosti, o novinkách alebo iných dôležitých skutočnostiach o Prevádzkovateľovi, tieto osobné údaje dotknutých osôb spracúva na právnom základe oprávneného záujmu (v prípade ak je dotknutou osobou klient, zamestnanec alebo obchodný partner Prevádzkovateľa), alebo na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie uvedených účelov (napr. po dobu trvania obchodného vzťahu alebo po dobu platnosti súhlasu alebo do vznesenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov).

Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na účely, ktorých sa odvolanie súhlasu týka. Aj po odvolaní súhlasu môže Prevádzkovateľ na základe oprávneného záujmu spracúvať základné údaje o tom, akým spôsobom dotknutá osoba udelila súhlas so spracovaním osobných údajov a kedy a akým spôsobom tento súhlas odvolala, a to počas primeranej doby potrebnej k preukázaniu oprávnenosti spracúvania osobných údajov (štandardne po dobu 3 rokov od odvolania súhlasu). Ak je spracúvanie realizované na právnom základe oprávneného záujmu, dotknutá osoba má právo na vznesenie námietky proti spracúvaniu osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k profilovaniu ani k automatizovanému rozhodovaniu.

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť Prevádzkovateľom spracúvané tiež za účelom uplatnenia práv a právnych nárokov Prevádzkovateľa voči dotknutej osobe v budúcnosti. Právnym základom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je v takýchto prípadoch oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

Poskytovanie údajov tretím stranám

Prevádzkovateľ tejto stránky zhromažďuje mailové adresy za účelom poskytovania informácií spojenými s dotáciami a produtkami a službami s nimi spojenými. Zároveň môžu byť tieto údaje (mailová adresa) poskytované tretím stranám, ktoré sú zapojené do projektu Plán obnovy a poskytujú svoje tovary alebo služby spojené s dotáciami na obnovu rodinných domov.

Doba uchovávania údajov

Spoločnosť uchováva osobné údaje po dobu trvania poskytovania dotačných programov z Plánu bnovy a odolnosti Slovenskej republiky maximálne do lehoty 1 roka po ukončení dotačných programov.

Ďalšie práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba tiež môže využiť právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov za podmienok uvedených v Nariadení na ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k svojim údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne požadovať obmedzenie ich spracúvania, ako aj právo dané na prenosnosť osobných údajov, a to za podmienok stanovených v čl. 15 až 22 Nariadenia na ochranu osobných údajov resp. § 21 až § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

Za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi, má dotknutá osoba právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov alebo proti automatizovanému rozhodovaniu.

Dotknutá osoba môže na uplatnenie svojich práv kontaktovať Janu Klimovú, e -mailom klimova@enbra.sk alebo poštou na adrese ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica.

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa  ohľadom spracúvania a ochrany jej osobných údajov resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, resp. so svojimi otázkami ohľadom ochrany a spracúvania osobných údajov sa obrátiť na statny.dozor@pdp.gov.sk.
 

 

Zásady používania súborov cookies

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.dotaciesks.sk, spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 29, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 624 189, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  oddiel: Sro, volžka č. 2587/S, používa súbory cookies (ďalej len prevádzkovateľ).

Používanie cookies

Internetová stránka prevádzkovateľa www.dotaciesks.sk (ďalej len webová stránka) používa cookies, ktoré nám pomáhajú lepšie zabezpečiť naše služby.

Čo sú súbory cookies

Naša webstrána využíva tzv. súbory „cookies“, čo sú IT dáta, najmä malé textové súbory sťahované vašim internetovým prehliadačom a ukladané vo vašom počítači alebo inom zariadení s prístupom na internet, ako napr. smartphone, tablet. Cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Tieto súbory umožňujú rozpoznať používateľské zariadenie a správne zobraziť webové stránky prispôsobené Vašim individuálnym preferenciám. Cookies slúžia na rozpoznanie opakovaného navštevovania našej webstránky a zlepšovanie služieb, ktoré vám naša webstránka poskytuje. Súbory cookies však neslúžia k získavaniu akýchkoľvek citlivých osobných údajov. Väčšina týchto súborov je z vášho počítača zmazaná, keď opustíte našu webstránku. Cookies však môžu slúžiť aj na prenos informácií, na základe ktorých budete automaticky rozpoznaný. Rozpoznanie sa deje prostredníctvom IP adresy uloženej v súboroch cookies. Tieto informácie slúžia len na zlepšenie našich služieb a zrýchlenie vášho prístupu k našej webstránke. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame za účelom analýzy návštevnosti našej webovej stránky, s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše produkty a služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našej webovej stránke môžu byť použité dočasné tzv. session a trvalé tzv. long term cookies. Prvé menované súbory zostanú na Vašom zariadení do času, kým sa neodhlásite z našej webovej stránky alebo kým nedeaktivujete softvér (webový prehliadač), potom sa automaticky odstránia z Vášho používateľského zariadenia. Súbory trvalé zostávajú na Vašom používateľskom zariadení na čas uvedený v parametroch súboru cookies alebo do ich ručného odstránenia na webovom prehliadači. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies a je bližšie špecifikovaná v dokumente zverejnenom na našej webovej stránke pod názvom Ochrana osobných údajov.

Na našej webovej stránke používame niekoľko typov cookies:

Nevyhnutné cookies: Tieto cookies sú potrebné na samotné fungovanie webstránky a ich prípadný zákaz môže značne sťažiť alebo úplne zamedziť prehliadanie webstránky. Tento druh cookies neuchováva informácie po opustení webstránky.

Funkčné cookies: Tento druh cookies optimalizuje vašu užívateľskú skúsenosť a ukladajú informácie, ako sú napr. typ prehliadača, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania, a to aj po opustení našej webstránky.

Analytické cookies: Tento druh súborov cookies nám popri návštevnosti webstránky pomáha analyzovať aj štatistiky chybových hlásení. Údaje získané prostredníctvom týchto súborov cookies nie sú spájané s jednotlivcami, ale využívané čisto na štatistické potreby a zlepšenie fungovania a užívateľskej optimálnosti našej webstránky.

Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google Analytics

Naša webstránka používa nástroj Google Analytics slúžiaci na analýzu webstránok, poskytovaný spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics používa súbory cookies za účelom umožnenia analýzy používania webstránky. Informácie generované cookies (napr. IP adresa; čas, miesto a frekvencia návštev webstránky) sú prenášané do miesta sídla Google Inc. ENBRA SLOVAKIA používa nástroj Google Analytics s anonymizáciou IP adries. Každá IP adresa je tak skrátená za účelom anonymizácie pred tým, ako dôjde k jej prenosu von z územia EÚ. Tieto údaje sú použité výlučne na analýzu využívania našej webstránky. Google Inc. nikdy nepáruje tieto údaje s inými údajmi, ktoré ste Google Inc. poskytli. Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace funkcie reklamy poskytované spoločnosťou Google, a to:

  • prehľady zobrazenia v reklamnej sieti Google,
  • remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov),
  • rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov). 

Viac informácií o spracovaní a využití dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/.

Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme Vám vedeli zobrazovať reklamu, ktorá Vás podľa vašich predchádzajúcich preferencií môže zaujímať a na realizáciu obdobných marketingových činností, t.j. prostredníctvom týchto súborov vieme relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu a merať efektívnosť reklamnej kampane. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. 

Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google AdWords

Naše webové stránky používajú sledovanie konverzií. Pokiaľ sa na túto stránku dostanete prostredníctvom reklám Google, služba Google AdWords uloží súbor cookie do Vášho počítača, akonáhle na Google reklamu kliknete. Platnosť tohto súboru cookie je 30 dní a neslúži na osobnú identifikáciu. Ak navštívite niektoré stránky nášho webu a platnosť cookies neuplynula, my a Google môžeme vidieť, že ste klikli na reklamu. Každý Google AdWords zákazník dostane odlišné súbory cookies a teda nemôžu byť sledované prostredníctvom webovej stránky iných inzerentov. Informácie získané pomocou konverzných súborov cookies sa používajú na vytvorenie štatistiky konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Títo zákazníci sa dozvedia celkový počet užívateľov, ktorí na reklamu klikli a boli presmerovaní na webovú stránku, ktorá má zabudovanú značku pre sledovanie konverzií. Informácie, na základe ktorých by bolo možné osobne identifikovať užívateľov, sa neprenášajú.

Súbory cookies tretích strán

Na našej stránke sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti ENBRA SLOVAKIA s.r.o.. Ide napr. o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napr. nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Viac informácií je možné získať u konkrétneho prevádzkovateľa systému.

Súbory cookies môžu byť zdieľané aj s ďalšími tretími stranami. Môže ísť výhradne o spoločnosti, ktoré sú zapojené do projektu Plán obnovy a poskytujú tovary a služby spojené s dotáciami na obnovu rodinných domov.

Nastavenia cookies/odstránenie/blokovanie súborov cookies

Súbory cookies, ktoré používame na našej webovej stránke si môžete nastaviť na svojom webovom prehliadači. Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrom a pod.) podporujú správu cookies. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies, ktoré používame. Sťahovanie cookies do vášho počítača môžete znemožniť (ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie) upravením nastavenia vášho internetového prehliadača. To však môže mať vplyv na správne fungovanie niektorých funkcií webstránky. V prípade, že je niektorá z funkcií nefunkčná, je vhodné skontrolovať nastavenie cookies vo vašom webovom prehliadači. Ako používateľ môžete svoj súhlas s používaním súborov cookies zmeniť aj prostredníctvom nastavenia ochrany osobných údajov na našej webovej stránke.

Možnosti nastavenia správy cookies v rámci hlavných prehliadačov:

Kontaktný formulár

Pri Vašom kontakte s nami cez kontaktný formulár ukladáme pre zodpovedanie vašich otázok nám poskytnuté údaje (vaša e-mailová adresa, meno, priezvisko). Tieto údaje využívame iba za účelom spracovania tejto záležitosti, t.j. na poskytnutie priamej a personalizovanej odpovede. Uchovávanie vašich kontaktných informácií je nevyhnutné najmä na účely zasielania odpovedí, pokiaľ nám neudelíte súhlas na spracovanie vašich údajov aj na iné účely. Vaše osobné údaje nebudú uchovávané dlhšie, ako je nevyhnutné na splnenie účelu získania alebo ďalšieho spracovania údajov, vrátane vybavenia prípadných sťažností, reklamácií a pod., a to max. po dobu troch rokov, od dátumu odoslania kontaktného formulára.

Zásady ochrany osobných údajov pre e-mailový marketing

Súhlasím so zhromažďovaním, používaním, spracovaním a šírením svojich osobných údajov, ktoré som poskytol(a) vyplnením kontaktného formulára. Som si vedomý(á), že správcom mojich osobných údajov bude spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o. Moje osobné údaje budú spracované v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, za účelom poradenstva a zasielania informácií k dotáciám na rekonštrukciu rodinných domov, inzercie, konzultácií a prieskumu trhu prostredníctvom ponúk a zaujímavých informácií, ako napr. DotácieSK newsletter, ENBRA newsletter a iné. S mojimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať dôverne a nebudú bez môjho predchádzajúceho súhlasu poskytované tretím osobám, zároveň prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. 

 

Bol(a) som informovaný(á), že som oprávnený(á) požadovať informácie o spracovaní mojich osobných údajov, že môžem požiadať o opravu nepresných osobných údajov, prípadne ich doplnenie, že mám právo požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli pôvodne  zhromaždené. Ďalej mám právo požadovať obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, právo na prenesenie osobných údajov a právo vzniesť námietku proti spracovaniu.

Snažili sme sa, aby boli tieto pravidlá napísané čo najjednoduchšie a boli pre každého zrozumiteľné. Ak však máte aj po ich prečítaní otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov v našej spoločnosti, alebo máte iné súvisiace podnety, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailu na klimova@enbra.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese: ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica.